Zgodnie z informacjami znajdującymi się w Internecie, na zakres obowiązków głównego księgowego (główny księgowy Legnica) składa się:

 • organizacja, koordynacja, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi aspektami działalności firmy;
 • wspieranie kluczowych decyzji dotyczących działalności firmy poprzez dostarczanie zarządowi aktualnej rzetelnej informacji o stanie finansowym firmy, odstępstwach od zaplanowanego budżetu, prognoz krótko-, średnio- i długoterminowych oraz spodziewanych zmianach w stosunku do wyznaczonych celów finansowych;
 • dbanie o zgodne z polityką firmy prowadzenie dokumentacji księgowej;
 • dostosowywanie systemu księgowego firmy do aktualnych wymogów prawnych;
 • stała analiza i ocena aktualnych wyników finansowych firmy w porównaniu z zamierzonymi celami pod kątem np. wielkości i wartości sprzedaży, wpływów od klientów, wyników w poszczególnych państwach, regionach, w których firma działa, wyników w odniesieniu do grup produktów, jak i poszczególnych produktów, kosztów zmiennych i stałych, kosztów nieplanowanych, zmian wartości walut etc.;
 • znajdowanie i przedstawianie zarządowi mocnych i słabych strony firmy z punktu widzenia finansów;
 • poszukiwanie przyczyn niewykonania planów finansowych;
 • nadzorowanie depozytu bankowego;
 • planowanie i nadzorowanie, podział odpowiedzialności i zadań, ocena wyników działu;
 • opracowywanie i modyfikowanie planu kont;
 • kontrolowanie, dekretowanie i wprowadzanie danych do systemu księgowego;
 • kontrolowanie poprawności deklaracji podatkowych i ZUS;
 • nadzorowanie płatności (wystawianie czeków, przelewów) wobec banków i innych instytucji finansowych, dostawców i firm usługowych, z serwisów z których korzysta przedsiębiorstwo;
 • kontrolowanie systemu wypłat stałych wynagrodzeń pracowniczych, premii oraz zwrotów kosztów związanych z wykonywaniem pracy np. delegacje oraz tzw. fundusze reprezentacyjne;
 • nadzorowanie administracji środków pieniężnych dostępnych w kasie;
 • nadzorowanie wpływów finansowych pod kątem terminów płatności przez klientów;
 • koordynacja działań przypominających klientom o uregulowaniu zaległych płatności, jak również inicjowanie procesu windykacji;
 • kontrolowanie dokumentacji transakcji finansowych np. spłaty długów i wierzytelności, przepływy gotówkowe, transfery środków do rezerw, etc.;
 • przeprowadzanie kontroli kosztów działalności firmy;
 • nadzorowanie prowadzenia rachunku kosztów i wyników, zysków i strat;
 • nadzorowanie raportów kwartalnych;
 • nadzorowanie tworzenia bilansu rocznego;
 • współpraca z audytorem zewnętrznym w trakcie corocznej kontroli;
 • przygotowanie rocznego sprawozdania budżetowego dla kierownictwa firmy oraz inne niestandardowe raporty na życzenie zarządu;
 • komunikacja z innymi działami, zwłaszcza z kierownictwem działu sprzedaży, w celu zasygnalizowania problemów finansowych i sugerowanie ich rozwiązania.

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone (*)